Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie położone jest w województwie dolnośląskim i obejmuje swym zasięgiem dziewięć gmin tj. Brzeg Dolny, Długołęka, Oborniki Śl., Prusice, Trzebnica, Zawonia ,Wisznia Mała, Wołów, Żmigród, oraz cztery miasta: Brzeg Dolny, Oborniki ŚI., Trzebnica, Prusice.

Lokalizację geograficzną określają 51,08"; 51,28"szerokości geograficznej północnej oraz 16,46"; 17,12" długości geograficznej wschodniej.

Podział fizjograficzny wg Kondrackiego lokuje Nadleśnictwo Oborniki Śl. następująco: Obszar-Europa Zachodnia, Podobszar - Pozaalpejska Europa Zachodnia, Strefa-Subarktycka, Prowincja-Niż Środkowoeuropejski, Makroregiony-Nizina Południowo-Wielkopolska i Niziny południowo-zachodnie, Mezoregiony - Kotlina Żmigrodzka ,Wzgórza Trzebnickie, Równina Oleśnicka, Pradolina Wrocławska, Wysoczyzna Rościsławicka.

Z punktu widzenia rejonizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo Oborniki Śl. znajduje się w III Krainie Wielkopolsko -Pomorskiej, 9 Dzielnicy Kotliny Żmigrodzko- Grabowskiej i V Krainie Śląskiej, 2 Dzielnicy Wrocławskiej, Mezoregionach: Wzgórz Trzebnicko Ostrzeszowskich i Pradoliny Wrocławskiej.

W zarządzie Nadleśnictwa znajduje się obszar o łącznej powierzchni 15,5 tys. ha Lasy Nadleśnictwa Oborniki Śl. rozbite są na 447 kompleksów leśnych, a lesistość obszaru wynosi  23,3 %. Gatunki iglaste zajmują 57 % powierzchni, a liściaste 43 % tworząc lite drzewostany sosnowe, świerkowe, dębowe, bukowe i brzozowe oraz drzewostany mieszane.